Interneta veikala www.gammaplast.lv lietošanas noteikumi

Šie noteikumi tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.gammaplast.lv (turpmāk – Interneta veikals).

Iegādājoties preces Interneta veikalā starp Jums un pārdevēju Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gammaplasts”, reģistrācijas numurs 40003470272, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003470272, juridiskā adrese: Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083, Latvija, tiek noslēgts distances līgums (turpmāk – Distances līgums). Distances līguma noteikumi ir izklāstīti tālāk.

Iegādājoties preces Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Ja vēlaties iegādāties preces Interneta veikalā, tomēr pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem seciniet, ka tiem nepiekrītat, aicinām Jūs noformēt pasūtījumu un saņemt Preces SIA “Gammaplasts” birojā: Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083, Latvija.

1. DISTANCES LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot un iesniedzot Pārdevējam, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības.

Avansa rēķins – Pārdevēja sagatavots un uz Pircēja norādīto e-pastu nosūtīts dokuments, kurš apliecina Preču rezervāciju līdz samaksas veikšanai, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņām) stundām.

Distances līgums − izmantojot Interneta veikalu, starp Pārdevēju un Pircēju noslēgts līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

Interneta veikals − Pārdevēja preču tirdzniecībai internetā uzturēta mājaslapa uzturētā interneta vietne ar interneta veikalu www.gammaplast.lv.

Klients − fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarotais pārstāvis, kurš apmeklē Interneta veikalu.

Līgums − Distances līgums.

Noteikumi – Interneta veikala lietošanas noteikumi un Distances līguma noteikumi.

Pasūtījums − Pircēja noformēts Preču saraksts, kuru Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, nosūta Pārdevējam un uz kā pamata Pārdevējs nosūta Pircējam Avansa rēķinu un/vai apstiprinājumu.

Pārdevējs − Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gammaplasts”, reģistrācijas numurs 40003470272, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003470272, juridiskā adrese: Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083, Latvija, e-pasts shop@gammaplast.lv, telefons: (+371) 26 130 305.

Pircējs − fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas tās pārstāvis, kura iegādājas Preces, veicot Preču pasūtījumu Interneta veikalā.

Preces – Interneta veikalā iegādei piedāvātie produkti.

PVN − pievienotās vērtības nodoklis.

Reģistrēts klients − Klients, kurš ir sniedzis savus datus Pārdevējam, aizpildot Interneta veikala reģistrācijas veidlapu.

Sadarbības līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts līgums, kas nav noslēgts kā Distances līgums, izmantojot Interneta veikalu.

Trešā persona − jebkura persona, kura nav Distances līguma puse.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces Interneta veikalā gan kā Reģistrētam klientam, gan nereģistrējoties.
 2. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.
 3. Šī Distances līguma noteikumu versija ir spēkā no 2023. gada 27. jūnija. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt Distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.
 4. Ja Pircējs izmanto Interneta veikalu, pārkāpjot Distances līguma noteikumus, vai mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei vai drošībai, Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala piedāvājumus un/vai anulēt Pircēja reģistrāciju.
 5. Pārdevējs, ievietojot Interneta veikala vietnē gammaplast.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju, tomēr izpildot Pasūtījumus, kuri tika saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanas brīdim.

3. KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI UN ATTEIKŠANĀS NO TIEM

 1. Lai uzzinātu par Pārdevēja jaunākajiem piedāvājumiem, Klientam ir iespēja un tiesības reģistrēties jaunumu (komerciālo paziņojumu) saņemšanai. Savu piekrišanu Klients izsaka ievadot un nosūtot savu e-pasta adresi Interneta veikala sadaļā “Pierakstīties jaunumiem!” vai izdarot šādu izvēli, aizpildot reģistrācijas veidlapu Interneta veikalā.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas jaunumu (komerciālu paziņojumu) saņemšanas, nosūtot ziņu uz e-pastu shop@gammaplast.lv vai izmantojot komerciālā paziņojuma teksta beigās esošo saiti.

4. REĢISTRĀCIJA

 1. Iegādājoties Preci Interneta veikalā, Pircējam tiek piedāvāts reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota visiem turpmākajiem Pircēja pirkumiem, pēc tam, kad Pircējs ievada savu lietotāja informāciju Interneta veikala datubāzē.
 2. Reģistrācijas veidlapā Pircējs norāda šādus datus: a) Klients, kas ir fiziska persona: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādāta Prece, tālruņa numurs, citi Preces piegādei būtiski dati (piemēram, īpašas norādes, ārdurvju kods, u.c.); b) Klients, kas ir juridiska persona: pārstāvja vārds, uzvārds, sabiedrības nosaukums (t.sk. sabiedrības forma, reģistrācijas Nr., PVN numurs, juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija (piem., tālr. nr. vai e-pasts), bankas nosaukums, bankas konta numurs.
 3. Pircējiem, kas nevēlas reģistrēties, tiek piedāvāts noformēt Pirkumu, sniedzot Pārdevējam Piegādes informāciju.
 4. Pircējs ir atbildīgs, lai visi Pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi. Ja Reģistrēta klienta dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms pasūtījuma veikšanas.
 5. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.
 6. Reģistrējoties vai pasūtot Preces, Pircējam jāpārliecinās, vai Pircēja norādītā e-pasta adrese Pircējam ir pieejama un Pircējs var saņemt uz to nosūtītos e-pasta sūtījumus. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs apņemas pārbaudīt Pārdevējam norādīto e-pastu ne retāk kā reizi dienā.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.
 8. Reģistrētam klientam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju Interneta veikalā bez papildu saskaņošanas.
 9. Reģistrējoties Interneta veikalā, Reģistrēts klients izveido savu individuālu lietotājvārdu un paroli (piekļuves dati) Pasūtījumu veikšanai. Reģistrētais klients apņemas piekļuves datus neatklāt Trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta Interneta veikalā, izmantojot viņa piekļuves datus. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto klientu.
 10. Ja Reģistrētais klients pazaudē vai aizmirst savus piekļuves datus Interneta veikalam, Reģistrētais klients nosūta Pārdevējam jaunas paroles pieprasījumu, izmantojot Interneta veikalā piedāvātās iespējas vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: shop@gammaplast.lv.

5. PREČU CENAS

 1. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro kopā ar PVN. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.
 2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā. Ja Preču cena Interneta veikalā tiek mainīta, Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī, pie nosacījuma, ka Avansa rēķina apmaksa tiek veikta 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā. 

6. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

 1. Pasūtot Preci, Pircējs izvēlas Preci Interneta veikala katalogā un, ja katalogā pie Preces ir norāde “Prece ir noliktavā”, spiež pogu “Ielikt grozā”, ievietojot izvēlēto Preci “Iepirkumu grozā”.
 2. Ja Klients vēlas izvēlēties vēl citas Preces, nospiežot pogu “Turpināt iepirkties”, Klients var turpināt iepirkties.
 3. Pēc tam, kad Klients ir izvēlējies visas Preces, kuras tas vēlas iegādāties, Klients dodas uz Interneta veikala sadaļu “Grozs”, kurā atrodas visu Klienta izvēlēto Preču saraksts.
 4. Interneta veikala sadaļā “Grozs” ir iespējams norādīt nepieciešamo Preces daudzumu, pārrēķināt cenu, iztukšot visu Iepirkumu grozu, dzēst no Iepirkumu groza atsevišķas Preces, doties atpakaļ uz Interneta veikala katalogu vai veikt Pasūtījumu (“Norēķināties”).
 5. Izvēloties veikt Pasūtījumu (“Norēķināties”), tiek piedāvāta iespēja ieiet sistēmā kā jau Reģistrētam klientam, izmantojot piekļuves datus, vai arī noformēt Pasūtīju nereģistrējoties (sniegt tikai piegādes informāciju).
 6. Lai pabeigtu Pasūtījuma veikšanu, Pircējs tiek aicināts sniegt informāciju par vēlamo apmaksas kārtību, piegādes veidu un laiku, kā arī sniegt citu Pasūtījuma izpildei būtisku informāciju (piemēram, ja Preci nesaņems pats Pircējs, bet Trešā persona, Pircējs identificē Preces saņēmēju norādot personas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai adresi).
 7. Pirmo reizi reģistrējoties Klientam tiek piedāvāta iespēja pieteikties jaunumu (komerciālo paziņojumi) saņemšanai e-pastā.
 8. Pēc sekmīgas Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par Pasūtījuma saņemšanu un/vai Avansa rēķins. Ja nepieciešams, pirms apstiprinājuma nosūtīšanas un/vai Avansa rēķina izstādīšanas, Pārdevēja pārstāvis telefoniski sazināsies ar Pircēju, apstiprinot Pasūtījuma saņemšanu un precizējot Pasūtījuma detaļas. Ievērojot to, ka Preču atlikuma atjaunošana notiek vairākas reizes nedēļā, var rasties situācija, ka Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircēja izvēlētā Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vai arī tā nav pietiekamā daudzumā. Ja Pircēja izvēlētā Prece nebūs pieejama vai nebūs pieejama nepieciešamajā daudzumā, Pārdevēja pārstāvis par to telefoniski informēs Pircēju un piedāvās izvēlētās Preces aizvietošanu ar līdzvērtīgu Preci, vai piedāvās vienoties par citu Preces piegādes laiku. Pēc visu apstākļu noskaidrošanas, Pircējam tiks nosūtīts Avansa rēķins.
 9. Avansa rēķinā tiek iekļautā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem rēķinos iekļaujamā informācija, tai skaitā, informācija par: Preci (nosaukums, artikuls), daudzumu, vienas vienības cenu, piegādes izmaksām (ja Pircējs ir izvēlējies Preču piegādi, nevis saņemšanu Pārdevēja birojā), kopējo summa, pievienotās vērtības nodokļa summu, kopējā maksājuma summu, Pircēja rekvizīti un Pārdevēja rekvizīti, tai skaitā informācija par Pārdevēja bankas kontiem, uz kuriem iespējams pārskaitīt pirkuma maksu.
 10. Ja Pircējs uz e-pastu nav saņēmis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu un ja Pārdevēja pārstāvis nav sazinājies ar Pircēju saistībā ar Pasūtījuma darba dienas laikā, bet ja Pasūtījums veikts darba dienā pēc plkst. 16.00 vai brīvdienās, tad nākamajā darba dienā, Pircējs tiek aicināts veikt Pasūtījumu atkārtoti vai sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu shop@gammaplast.lv vai pa telefonu (+371) 26 130 305.
 11. Pasūtījums var tikt noformēts arī zvanot pa telefonu (+371) 26 130 305 Pārdevēja darba laikā – darba dienās no 8:30 līdz 17:00 un nosaucot nepieciešamo Preču nosaukumus. Lai veiktu Pasūtījumu pa telefonu, ir nepieciešams nosaukt Klienta vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi. Šie Distances līguma noteikumi, ciktāl tas iespējams, ir piemērojami arī Pasūtījumiem un pirkumiem, kas noformēti zvanot pa telefonu.
 12. Pasūtamo Preču summai jābūt ne mazākai par minimālo Preču groza summu, kura nav mazāka par EUR 19,99.

7. SAMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

 1. Pircējs var norēķinās par Precēm priekšapmaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu, caur internetbanku, caur maksājumu karti, skaidrā naudā pie preces izņemšanas Pārdevēja tirdzniecības vietā vai pie kurjera, kā arī ar maksājuma karti tirdzniecības vietā.
 2. Pircējam Avansa rēķins ir jāapmaksā ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Avansa rēķina nosūtīšanas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi.
 3. Veicot Avansa rēķina apmaksu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma/Avansa rēķina numurs.
 4. Lai nodrošinātu Pasūtījuma savlaicīgāku izpildi, Pircējs tiek aicināts informēt Pārdevēju, ja apmaksa par Precēm tiek pārskaitīta no Trešās personas, nevis Pircēja bankas konta vai citas valsts bankas, nosūtot maksājuma uzdevumu uz Pārdevēja e-pastu: shop@gammaplast.lv.

8. PREČU PIEGĀDE UN NODOŠANA

 1. Preces bez maksas var saņemt Pārdevēja biroja telpās – Kandavas ielā 14B, Rīgā, LV-1083, Latvija.
 2. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja biroja telpās, Pircējam Prece ir jāsaņem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Pārdevēja par precīzu Preces saņemšanas laiku.
 3. Preču apmaksa veicama tikai ar bankas pārskaitījumu.
 4. Ja, veicot Pasūtījumu, Pircējs ir norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas uz Pircēja norādītu adresi, Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, iepriekš telefoniski saskaņojot Preču piegādes laiku ar Pircēju.
 5. Saņemot Preces, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru. Pārdevējam ir tiesības neizsniegt Preces personām, kuras nevar uzrādīt iepriekš norādītos dokumentus.
 6. Pircējs par Preču piegādi maksā piegādes maksu: Piegādes maksa Rīgas robežās: pirkumiem līdz 99,99 EUR – 7 EUR un pirkumiem no 100 EUR – bezmaksas; Piegādes maksa Latvijā ārpus Rīgas robežām: pirkumiem līdz 99,99 EUR – 9 EUR un pirkumiem no 100 EUR – bezmaksas.
 7. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs vai viņa pilnvarota persona nav sastopama, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.
 8. Ja Preču piegāde kavējas iepriekš neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.
 9. Piegādājot Preces Pircējam kopā ar Preci, tiek izsniegts rēķina (pavadzīmes) oriģināls. Par Preces saņemšu Pircējs vai tā pilnvarotā persona parakstās piegādes dokumentā, norādot piebildes par iepakojumu un/vai Precēm, ja tiek konstatēta neatbilstība vai bojājumi.
 10. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību Pasūtījumam.
 11. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.
 12. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz e-pastu shop@gammaplast.lv.

9. ATTEIKUMA TIESĪBAS (PATĒRĒTĀJIEM). PREČU MAIŅA UN ATDOŠANA ATPAKAĻ

 1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces 14 dienu laikā. Šis noteikums nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu.
 2. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja: a) Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām); b) Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; c) Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; d) Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām; e) Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu; f) tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.
 3. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu. Kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kad par tiem Pārdevējs sniedz attiecīgu informāciju, pārdodot Preci. 
 4. 14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi: a) ja tiek iegādāta Prece, noslēdzot Līgumu, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci; b) ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci; c) ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu; d) līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci. Ja termiņa beigas iekrīt valstī noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
 5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma, vai aizpildot atteikuma veidlapu – PDF formātā; WORD formātā. Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa iesniedzama klientu apkalpošanas centros, adreses atradīsiet šeit, vai nosūtāma elektroniski uz e-pastu: shop@gammaplast.lv. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
 6. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083, Latvija (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00). Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
 7. Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. 
 8. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 9.9. punktā norādītajos gadījumos), ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
 9. Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas, ja tādas ir.
 10. Atgriežot Preci, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāk naudas atmaksu par iegādāto Preci.
 11. Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Pārdevējs atgriež naudu par Precēm un piegādes izdevumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma. Aktuālie piegādes un apkalpošanas pakalpojumu tarifi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde un saņemšana“. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
 12. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.
 13. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma arī līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces. 
 14. Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma: a) Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam; b) izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu; c) Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam; d) Preces cena un piegādes izdevumi Pircējam kompensējami saskaņā ar Noteikumu 9.11. punktu.
 15. Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 9. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

10. PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

 1. Visu Preču īpašības un garantijas termiņš ir norādītas Interneta veikalā publicētajā Preces aprakstā pie katras Preces.
 2. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Interneta veikalā ievietotajos attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties no reālajiem preču lielumiem, formas un krāsas.
 3. Izstrādājuma krāsa fotoattēlos var atšķirties no faktiskās produkta krāsas, kas saistīts ar krāsu atveidošanas traucējumiem dažādos monitoros, fotoaparātu iestatījumiem un citiem faktoriem.

11. LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠA PRECE

 1. Pieteikumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošo Preci Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, kā arī sniedz aprakstu kā tieši izpaužas Preces neatbilstība un pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams). Šādu Pieteikumu Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam personīgi Pārdevēja juridiskajā adresē Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083, Latvija (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00) vai nosūta uz e-pasta adresi shop@gammaplast.lv. Pieteikums tiks izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
 2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

12. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

 1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā veidlapā vai Piegādes informācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
 2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Interneta veikala sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus un adreses.