PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATNES

Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) Jūs atradīsiet informāciju par to, kā Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gammaplasts”, reģistrācijas numurs 40003470272, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003470272 , juridiskā adrese: Kandavas iela 14b, Rīga, LV-1083, Latvija (turpmāk – “SIA GAMMAPLASTS” vai “mēs”) ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnē www.gammaplast.lv (turpmāk – “tīmekļa vietne”) pieejamos pakalpojumus vai internetveikalu (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus.

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem klientiem, viņu filiālēm un saistītajām personām, kā arī stingri ievērot tālāk izklāstīto Politiku ciešā kopsakarā ar mūsu profesionālajiem pienākumiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Šajā Politikā atsauce uz “Jūsu personas datiem” nozīmē jebkuru informāciju, kas Jūs identificē, vai var tikt pamatoti izmantota Jūsu identificēšanai kā vienas no iepriekš minētajām personām (turpmāk – “Personas Dati”).

Personas Datu pārzinis ir SIA GAMMAPLASTS Rīgā, Kandavas ielā 14B.

POLITIKAS DARBĪBAS JOMA

 1. Šajā Politikā Jūs varat uzzināt, kā mēs apstrādājam Personas Datus attiecībā uz:
 2. visiem jautājumiem saistībā ar mūsu esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem klientiem;
 3. tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm;
 4. visām mūsu no VDAR un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem izrietošajām saistībām (ieskaitot pienākumus, kas izriet no iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – “IKS”) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē).

DATU APSTRĀDES MĒRĶI, NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

 1. Jaunumi, publikācijas un mārketings: Mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai Jums, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, nosūtītu ziņojumus par Pakalpojumu klāstu un jauniem to piedāvājumiem, piemēram, izmaiņas internetveikala lietošanā, kā arī apsveikumus dažādos svētkos, un informāciju par citiem SIA GAMMAPLASTS jaunumiem. Mēs izmantosim Personas Datus šim nolūkam līdz brīdim, kad Jūs informēsiet mūs par nevēlēšanos turpmāk saņemt šādu informāciju. Lai nodotu šo informāciju, var tikt izmantots Jūsu vārds, amats, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese un cita informācija.
 2. Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums ļauj nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu Jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.
 3. Pakalpojumi: Mēs ievācam informāciju, kuru mums ir snieguši mūsu klienti vai citas personas mūsu klientu vārdā, vai informāciju, kuru mēs esam ieguvuši neatkarīgi, mūsu Pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Šī Personas Datu vākšana ir nepieciešama, lai izpildītu pienākumus pret mūsu klientiem, un tā ir mūsu leģitīmā interese. Mēs ar vislielāko rūpību nodrošināsim mūsu esošo, bijušo un potenciālo klientu Personas Datu konfidencialitāti un integritāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir vismaz viens no šādiem juridiskiem pamatojumiem to darīt:

 1. Jūsu piekrišana – kad Jūs nepārprotami esat izteicis savu piekrišanu rakstveidā vai ar savām darbībām apstiprinājis šo piekrišanu (piemēram, saņemt e-pastā informāciju par mūsu jaunumiem un aktivitātēm). Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kuru apstrādei esat nepārprotami piekritis; 
 2. mūsu likumīgās intereses – piemēram, novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz Jūsu, mūsu un mūsu partneru īpašumu; kā arī attiecībā uz jebkuras personas, kas atrodas mūsu pārvaldītajās telpās/teritorijā vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību; iegūt pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām par apdrošināšanas gadījumiem; atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju; komunikācija ar darbiniekiem un apmeklētājiem ārkārtas gadījumos, vai mārketinga nolūkiem, un citos gadījumos. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai. Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu likumīgās intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības;
 3. līguma noslēgšana vai izpilde – ja, piemēram, plānojat iegādāties kādu preci no mums, Jūs ar mums slēdzat līgumu. Lai noslēgtu līgumu ar Jums, mums ir nepieciešami noteikti Jūsu personas dati. Tāpat Jūsu personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt ar līgumu uzņemtās saistības, piemēram, piegādāt Jūsu iegādāto preci noteiktā adresē; 
 4. tiesību normās paredzētais pienākums (likumīgais pienākums) - Dažos gadījumos tiesību normas paredz mums noteiktus pienākumus, piemēram, identificēt pircēju, nosūtīt atskaiti nodokļus administrējošām iestādēm u. c. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu pienākumu izpildei.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Jūsu personas datus ir tiesīgi apstrādāt uzņēmumi, kas norādīti attiecīgajā privātuma politikas sadaļā, kur specifiski aprakstīti mūsu sniegtie pakalpojumi vai veiktās darbības. 

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datu trešajām personām tikai: a) ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi; vai b) ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam. 

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

 1. personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus. Apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas. Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus. 
 2. citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības:

 1. Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kas var tikt uzskatīti par Personas Datiem (piemēram, kādas Personas Datu kategorijas mēs apstrādājam, to apstrādes mērķi u.c.).
 2. Tiesības izdarīt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus Personas Datos, ja Jūs uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 3. Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas Datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi mārketinga nolūkos).
 4. Tiesības tikt aizmirstam: Jūs varat pieprasīt, lai Personas Dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai mēs ievērotu likumā noteiktās prasības.
 5. Tiesības uz datu pārnesamību: Ja Personas Dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums, Jūs varat pieprasīt, lai mēs Jums tos izsniedzam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim. Taču ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības uz Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim tad, ja tas ir tehniski iespējams.
 6. Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Ja Personas Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.
 7. Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas: Jums ir arī tiesības atteikties no komunikācijas ar mums attiecībā uz informāciju, kuru uzskatām par Jums interesējošu. Šīs tiesības Jūs varat realizēt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.
 8. Ja Jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Personas Datus, vai Jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām, jebkurā laikā esat aicināti ar mums sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodas šīs Politikas beigās.
 9. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Iesnieguma paraugs atrodams šajā saitē: www.dvi.gov.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETA

Primāri Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības (turpmāk – “ES”) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – “EEZ”) iekšienē. Tomēr var rasties vajadzība Personas Datus nodot un uzglabāt ārpus ES vai EEZ.  Tāpat arī Personas datu apstrādi var veikt datu apstrādātājs, kas darbojas ārpus ES vai EEZ.

Nododot mums Personas Datus vai piekrītot to apstrādei, Jūs piekrītat to apstrādei arī ārpus ES un EEZ šajā Politikā norādīto apstrādes mērķu sasniegšanai. Mēs ievērosim visu nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir drošībā un tiek ievērots piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs Jūs informējam par Personas Datu apstrādes detaļām, pamatojoties uz VDAR 15. pantu, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodas šīs Politikas beigās.

PERSONAS DATU APSTRĀDEI IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mūsu tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai viedierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu veiktās darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Bez sīkdatnēm pilnīga tīmekļa vietnes darbība nebūtu iespējama.

Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes: Google Analytics (“_ga”, “_gat”) sīkdatnes tiek lietotas, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, analizējot lietotāja paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mūs ar tādu informāciju kā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un mūsu tīmekļa vietnē kopējo patērēto laiku. Visa informācija, ko apkopo pastāvīgās sīkdatnes, ir anonīma, un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt kā fizisku personu. “_ga” sīkdatnes uzglabājas divus gadus, bet  “_gat” sīkdatnes – desmit minūtes.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Jums kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, veicot konkrētus uzstādījumus. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatnes instalēšanu.

Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās pārlūkprogrammās, atradīsiet šajās saitēs: Internet ExplorerChromeFire FoxSafariOpera.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam veikt izmaiņas šajā Politikā. Ja Politika tiks mainīta, jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Mēs aicinām Jūs laiku pa laikam pārbaudīt, vai Politikā ir veiktas kādas izmaiņas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jebkādu jautājumu, neskaidrību vai sūdzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu office@gammaplast.lv